Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานครหัทยา เขตประทุมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560428
102การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยม โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทราจิราภรณ์ แน่นอุดรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559498
103การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติณิชาภัทร ใสสุชลการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561643
104การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชยปภา ทยาพัชรการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591206
105ความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัญหาของการบริหารงบประมาณในศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 12 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษธนิดา มีศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560543
106ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา จังหวัดนครปฐมอธิพรรณ เทพวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560346
107ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการปฏิบัติตามสมรรถนะประจาสายงานของโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเขตดุสิต กรุงเทพมหานครกัญชริญา พรมแพนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560372
108ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครสุพิน กงล้อมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560414
109ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานครประกาย ยอดวงค์ษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560365
110การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการพณพร นันทสุวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559625
111การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติเสมอแข นะเรนสดการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561493
112การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)ชลธิชา บำรุงกิจการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559610
113ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) จังหวัดกรุงเทพมหานครเสาวนีย์ จุมาสุงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560393
114ความพึงพอใจของครูต่อการมีภาวะผู้นำทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดดุษฎี ชัยสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560349
115การศึกษาบทบาทของผู้บริหารและแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางพลี 2 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการนิลมณี บัวพิมพ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560546
116ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานปากช่อง อำเภอปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4อลิสา เผนโคกสูงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560441
117ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนในสานักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานครประสิทธิ์ สุขสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560440
118ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)นาฎลัดดา บุญสุทัศน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559494
119การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสะแกงาม ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติชลธิชา เครืออ้นการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561512
120การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADสุมาลี จันทร์อำรุงการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559618