Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
401ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14ศศิ อินทร์สุวรรณการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558476
402ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกะทู้วิทยา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14ภัทรมน อินไหมการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558591
403ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสุตาภัทร สุหลงเส็นการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558542
404ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประวัติ ชนะเสนการบริหารการศึกษา ภูเก็ต25581634
405ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ตพีรกิตต์ นาครัตน์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558436
406ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตศรีไทย ปาณะศรีการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558493
407ความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตอภิรมย์ พานิชศิริการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558581
408ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14ศุภมิตร ศันติวิชยะการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558440
409ความคิดเห็นของครูในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายรัษฎา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตอนันต์ วรรณสมานกุลการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558360
410ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน และเครือข่าย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิมา แด่วัฒนชัยการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558826
411ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตเบญจวรรณ ใจปลื้มการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558460
412ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือข่ายวังวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2จิตฐิพร เอี่ยมอักษรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558423
413ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่สิรินทรา เกี้ยวสุวรรณ์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559434
414ความพึงพอใจของความพึงพอใจของผู้ปกครองในการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา“บุณยขจรประชาอาสา” จังหวัดภูเก็ตคำแก้ว อิศรางกูร ณ จำปาศักดิ์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559993
415ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14อัจฉรี สิริเสมอภาคการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559484
416ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการบริหารงาน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนรรณ์ทนัต วิเศษราษฎร์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559487
417ความต้องการของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนันท์นรี เสียมไหมการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559475
418ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯพิสิฐ หาบหาการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559407
419ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯจันทร์จิรา สมศิริการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559450
420ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559494