Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2วิริยะ ชะนะมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560504
102ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครสุพรรษา กลมกูลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560495
103การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการของครูสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครยุพดี คารว์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560503
104ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานครหัทยา เขตประทุมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560463
105การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยม โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทราจิราภรณ์ แน่นอุดรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559534
106การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติณิชาภัทร ใสสุชลการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561720
107แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 12เสาวลักษณ์ จัดวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566115
108การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชยปภา ทยาพัชรการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591299
109ความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัญหาของการบริหารงบประมาณในศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 12 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษธนิดา มีศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560635
110ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา จังหวัดนครปฐมอธิพรรณ เทพวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560385
111ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการปฏิบัติตามสมรรถนะประจาสายงานของโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเขตดุสิต กรุงเทพมหานครกัญชริญา พรมแพนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560404
112ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครสุพิน กงล้อมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560448
113ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานครประกาย ยอดวงค์ษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560396
114การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการพณพร นันทสุวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559712
115การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติเสมอแข นะเรนสดการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561553
116การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)ชลธิชา บำรุงกิจการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559667
117ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) จังหวัดกรุงเทพมหานครเสาวนีย์ จุมาสุงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560433
118ความพึงพอใจของครูต่อการมีภาวะผู้นำทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดดุษฎี ชัยสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560381
119การศึกษาบทบาทของผู้บริหารและแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบางพลี 2 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการนิลมณี บัวพิมพ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560605
120ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานปากช่อง อำเภอปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4อลิสา เผนโคกสูงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560479