Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
421ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิยวรรณ เลิศพลังเวทย์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559464
422ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของสถานศึกษาเขตอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 14 จังหวัดภูเก็ตปภรรษ ภิรมย์ญาการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559487
423ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตนัยนา นิรภัยการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559430
424ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่มีต่อการบริหารแบบมุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพัชรี เหล็กเพ็ชรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559415
425ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายวิชิตสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตนิตยา ปานเนียมการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559510
426ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวิทยาสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ตวันทนี ย่องบุตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559445
427ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต สังกัด เทศบาลนครภูเก็ตภูริช พิศาลสาครการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559790
428ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑล อุดรธานีชัยนรินทร์ เหลาพรมการบริหารการศึกษา น่าน2560486
429ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2ณัฐพร มินทะขัติการบริหารการศึกษา น่าน2560434
430ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสันติสุข อำเภอสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1เพ็ญนภา ตีคาอายุการบริหารการศึกษา น่าน2560434
431การศึกษาความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมือง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จังหวัดน่านวิมลสิริ วงศ์เป็งการบริหารการศึกษา น่าน2560529
432การศึกษาความสุขในการทำงานของครูกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอสันติสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1อริศรา จันทยุทธการบริหารการศึกษา น่าน2560559
433ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่องานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านกิตติศักดิ์ ปัญญาการบริหารการศึกษา น่าน2560424
434ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2กิตติศักดิ์ มูลเขียนการบริหารการศึกษา น่าน2560485
435การศึกษาหลักการบริหารทรัพยากรการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่านยุวเรศ วุธนูการบริหารการศึกษา น่าน2560644
436ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่านศิริลดา คำนันท์การบริหารการศึกษา น่าน2560423
437ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนนาน้อย 1 และกลุ่มโรงเรียนนาน้อย 3 อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านนภาพร มงคลชัยการบริหารการศึกษา น่าน2560714
438การมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ในกลุ่มอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2วิลาสินี เสมอการบริหารการศึกษา น่าน2560551
439ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอท่าวังผา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37อภิชาติ ปะสีละเตสังการบริหารการศึกษา น่าน2560435
440ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่านศิวพงษ์ เจดีย์ปันการบริหารการศึกษา น่าน2560522