Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 341-360 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
341ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครณรงค์ ไทยเรืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
342ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคันนายาวปพิชฌาณ์ บุญมีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
343ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33สุพรรณี มณีศรีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560340
344ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ชุติมา ชูชั่งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
345ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครปัณณวิชย์ วงฮาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
346ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33วิภาพันธ์ สันวังการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560340
347ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครทวีศักดิ์ สีจันทึกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
348ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครพรดี อโศกบุญรัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
349ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1สุวรรณี โพเทพการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560340
350ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มลัดหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นฤมล พูนวัฒนะพิสุทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
351ความคิดเห็นของครูที่มีผลต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครสิริวิมล จันทร์แดงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
352ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2พิมพ์พร ยอดยิ่งชนชีพการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560340
353สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายแม่ริม 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เจนจิรา ธิจันดาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560340
354ความพึงพอใจของครูที่มีต่อผู้บริหารในการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมืองคง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31ณิรัชดา จันทรมะโนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
355แรงจูงใจในการทำงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสสำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครไพวลี ปวโรภาสการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
356ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3สิริพรรณ ถาวรจักร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
357ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสำนักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานครจันทิมา ธนสุภพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
358ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 51 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครพัชรินทร์ แย้มกลีบการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560341
359แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทองเสาร์ห้า พุทธบาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560341
360ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ทวีป ศรีตะวันการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560341