Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 141-160 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯพิสิฐ หาบหาการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559408
142ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯจันทร์จิรา สมศิริการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559453
143ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559495
144ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิยวรรณ เลิศพลังเวทย์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559464
145ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของสถานศึกษาเขตอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 14 จังหวัดภูเก็ตปภรรษ ภิรมย์ญาการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559488
146ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตนัยนา นิรภัยการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559430
147ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่มีต่อการบริหารแบบมุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพัชรี เหล็กเพ็ชรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559415
148ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายวิชิตสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตนิตยา ปานเนียมการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559510
149ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวิทยาสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ตวันทนี ย่องบุตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559445
150ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต สังกัด เทศบาลนครภูเก็ตภูริช พิศาลสาครการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559790
151การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญสองพี่น้อง ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2ณิติยา พรมดีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559432
152ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม( DLTV ) ของกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2จีรภา สำเนียงสูงการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559541
153ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพลอยไพลิน จังหวัดกาญจนบุรีอมรรัตน์ พันธุ์เจริญการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559359
154ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในเขตอำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4นฤมล วรรณโสการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559346
155ความคิดเห็นของครูต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษาเขตอำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4อภิญญา จันทะดีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559345
156ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนาณ์ สังคตการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559359
157ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อขวัญในการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีศิริวรรณ เทวะผลินการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559334
158ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีกรรณิการ์ รัตนะวันการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559518
159การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3ศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559793
160ความคิดเห็นของครูที่มีต่อผู้บริหารในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีณัชฐญา ศรีคำแหงการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559363