Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล โรงเรียนเครือข่ายเมืองหน้าด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย สังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1เรวดี รอดประดิษฐ์การบริหารการศึกษา สุโขทัย2560338
262ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2ศรีประภา เจียนพันธ์การบริหารการศึกษา สุโขทัย2560350
263ความคิดเห็นของครูต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38สุภาวดี โตจริงการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560358
264ความพึงพอใจของครูที่มีต่อบทบาทการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยนฤมล พลมั่นการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560339
265ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38วรวิช นพนรินทร์การบริหารการศึกษา สุโขทัย2560327
266ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอ บ้านด่านลานหอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1ไกรสร พรมลาการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560514
267ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยปิยะวรรณ สุวรรณวงศ์การบริหารการศึกษา สุโขทัย2560351
268ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1สุวรรณี โพเทพการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560334
269ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำยม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยรัตนชาติ วันดีการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560381
270ความพึงพอใจของครูต่อแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัยทิพย์วรรณ พันธ์ชัยการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560368
271ความพึงพอใจของครูที่มีความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเรียนร่วมอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยจุฑารัตน์ เรืองเดชการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560316
272ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยศริลลา คงรักษ์การบริหารการศึกษา สุโขทัย2560340
273ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานประกันคุณภาพในเครือข่ายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 จังหวัดพิษณุโลกยุทธศักดิ์ ปรีชาชาญการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560312
274ความพึงพอใจของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอกงไกรลาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1ตะวันฉาย วงษ์ดวงการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560326
275ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานขอผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38สิทธิพันธ์ กันธิยะการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560336
276ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายเพชรคีรีอำเภอคีรีมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1พนิดา โพสีการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560333
277ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1คมบัณฑิต แสงเงินการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560414
278ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอคีรีมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38บุญญานี ใจยิ้มการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560360
279ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกชพรรณ เจาะจงการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560535
280การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20นริษรา บัวเกษการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560555