Keyword Search
Calendar

การสอนภาษาอังกฤษ

Perpage:
Displaying 21-40 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดยการสอนแบบปกติและการสอนโดยใช้เกมอภินันท์ ไกรกลางการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560385
22การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Figure of Speech และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เพลงกับการสอนแบบปกติวุฒินันต์ คชายุทธการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560387
23การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในด้านการฟังภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใช้วิธีสอนด้วยนิทานสองภาษากับการสอนแบบปกติรัตนดาว วนาภรณ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560388
24การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนด้วยเทคนิคแผนผังความคิดกับการสอนปกติพวงอินทร์ คำพวงการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560390
25การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการการสอนแบบใช้บัตรคำศัพท์กับการสอนแบบปกติอภิรพร ธรรมทาทองการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560390
26การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติวรวิทย์ นิลเขตการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560403
27เปรียบเทียบผลทางการเรียนรู้และความพึงพอใจในการสอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนผังความคิด (Mind mapping) และเกม (Game)ชญาน์นันท์ วนารักษ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560405
28การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนผังทางปัญญากับกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พัชรินทร์ พลาหาญการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560405
29การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนด้วยเทคนิคการสร้างแผนผังความคิด และการสอนตามคู่มือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรานิภาวรรณ ลำเจียกเทศการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560413
30การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ และวิธีการสอนแบบปกติสุชีรา แก้วเชือกหนังการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560416
31การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เกมกับเพลงหนูกัน ขุนศิริการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560417
32การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนแบบ Content Based Instruction กับการสอนแบบ Code Switchingนันท์นภัส สิทธิเศรษฐ์กุลการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560425
33การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้และวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเพชร (วันครู 2500) จังหวัดชัยภูมิเยาวภา ประเสริฐศรีการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560431
34การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกมการสอนกับการสอนแบบปกติรังสรรค์ กาญจนสารการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560435
35การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) โดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) กับการสอนแบบปกติอัครวินท์ พละศักดิ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560437
36การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้แผนผังความคิด (Mind mapping) กับวิธีการสอนแบบปกติอังศุธร อึ้งตระกูลการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560438
37การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือและวิธีการสอนแบบปกติประเสริฐ พิสิทต์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560443
38การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องประโยคพื้นฐานโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตอิศราพงศ์ ฐิติผกายแก้วการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560447
39การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เพลงกับการสอนแบบปกติเรืองอุไร กุหลาบวงษ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560463
40การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างวิธีการสอนแบบใช้เกมกับวิธีการสอนแบบปกติฉัตรวิไล ปานพุ่มการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560465