Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
221ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7อนงค์ ลาไธสงการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560355
222ความคิดเห็นของครูในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 12 ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7คนึงนิจ พวงสุนทรพงศ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560410
223ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2พิรุณ ศักดิ์คำดวงการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560365
224ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1กิตติยวดี วรรธนะโกเมศการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560342
225ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6ศิศิร์กาญน์ วงษ์ขันธ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560344
226ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6กัลยาณี ไชยเสนการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560392
227ความพึงพอใจของครูในการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ปณิธาน แจ่มแจ้งการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560344
228ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32อาทิตย์ ปะสีละเตสังการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560328
229คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัย ตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2นิภาพร เข็มมาการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560390
230การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2เขมจิรา พรหมปรานีการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560592
231ความพึงพอใจของครูต่อสมรรถภาพการเป็นผู้นำของผู้บริหาร ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7พัทธนันท์ วิสิฐธนปัญญาการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560386
232ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32เมธาวี พงศ์พันธุ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560372
233ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในเขตห้วยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต2ณิชาภัทร เจริญรัมย์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560362
234ความพึงพอใจของครูโรงเรียนสิงหวิทยาคมต่อพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32มานิตา เข็มบุปผาการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560343
235คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูมัธยมศึกษา อำเภอหนองหงส์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32ปรินทร สัทธะประโคนการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560341
236การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดกลางตามทัศนะของผู้บริหารและครู อำเภอลาทะเมนชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7สุพัตรา สาละการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560397
237ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียน ลำปลายมาศ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1จารุวรรณ อุทาพงศ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560419
238แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32ปัณฑิตา ปานะโปยการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560357
239ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มนตรี จันทะแจ่มการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560331
240ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1ณัฏฐนันท์ ประทุมการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560340