Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 61-80 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการบริหาร โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตศศธร บุญลึกการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558415
62ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าคลอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจารุวรรณ บุญมีมีไชยการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558513
63ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14ศศิ อินทร์สุวรรณการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558476
64ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกะทู้วิทยา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14ภัทรมน อินไหมการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558591
65ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสุตาภัทร สุหลงเส็นการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558542
66ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประวัติ ชนะเสนการบริหารการศึกษา ภูเก็ต25581634
67ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ตพีรกิตต์ นาครัตน์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558436
68ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตศรีไทย ปาณะศรีการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558493
69ความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตอภิรมย์ พานิชศิริการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558581
70ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14ศุภมิตร ศันติวิชยะการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558440
71ความคิดเห็นของครูในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายรัษฎา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตอนันต์ วรรณสมานกุลการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558360
72ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน และเครือข่าย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิมา แด่วัฒนชัยการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558826
73ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตเบญจวรรณ ใจปลื้มการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558460
74ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือข่ายวังวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2จิตฐิพร เอี่ยมอักษรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558423
75ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาคำไฮพิชญาภา นาเม็งการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559452
76ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนากลาง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2พิทักษ์ ทูลธรรมการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559378
77ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริม ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำไฮ สังกัดเทศบาลตำบลนาคำไฮยุภา หลงนุชาติการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559435
78การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) โดยใช้ระบบ BUAPIT Onlineรุจิตรา ทองสาการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559532
79ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนากลาง 3 และ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2วราภรณ์ พิมพ์รัตน์การบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559405
80ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนากลาง 3 และนากลาง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2วิรัณภัทร์ ปิ่นแก้วการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559434